Press "Enter" to skip to content

Posts published in “น้ำมัน”

ราคาน้ำมัน ในวันประชุม OPEC+

ราคาน้ำมัน ผันผวนก่อนการประชุม OPEC+ ในวันนี้ ซึ่งคาดว่าจะคงกำลังการผลิตเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ ในขณะที่รายงานตัวเลขสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์ของ…