Press "Enter" to skip to content
ตัวอย่าง: ประกาศตัวเลข ADP Employment Change ของวันที่ 1 ก.ค. 63 เวลา 19:15 น. - ตัวเลขออกมา ต่ำกว่าที่คาดการณ์ ส่งผลให้ดอลลาร์อ่อน

ADP Employment Change คืออะไร

ADP Employment Change หรือ ADP Non-Farm Employment Change คือดัชนีคาดการณ์ตัวเลขเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน (ที่ไม่รวมภาคการเกษตรและภาครัฐ) ของเดือนก่อนหน้า เก็บข้อมูลโดย Automatic Data Processing, Inc. (ADP) ปกติจะประกาศก่อนตัวเลข Non-Farm Employment Change ของสำนักสถิติแรงงานสหรัฐ (Bureau of Labor Statistics) สองวัน

ADP Employment Change เป็นตัวชี้วัดกำล้งการใช้จ่ายของผู้บริโภค ที่จะทำให้เราทราบถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจ ดังนั้นถ้าตัวเลขประกาศจริงสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์จะเป็นผลดีให้ดอลลาร์สหรัฐแข็ง แต่ถ้าต่ำกว่าจะเป็นผลเสียให้ดอลลาร์อ่อน

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Mission News Theme by Compete Themes.