Press "Enter" to skip to content

Continuation Patterns รูปแบบความต่อเนื่อง

Continuation Patterns หรือรูปแบบความต่อเนื่องของราคา คือรูปแบบของราคาที่เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะช่วยให้เทรดเดอร์และนักลงทุนสามารถคาดการณ์ได้ว่า ราคามีแนวโน้มที่จะวิ่งต่อในทิศทางเดิม

โดยทั่วไปแล้วตลาดจะมีขาขึ้น ขาลงและไซด์เวย์ โดยรูปแบบความต่อเนื่องของราคาจะเกิดขึ้นระหว่างช่วงของการไซด์เวย์ (การพักตัวของราคา) สะสมกำลัง เพื่อการตัดสินใจรวมถึงการปรับกลยุทธ์ของเทรดเดอร์และนักลงทุน

รูปแบบ Continuation Patterns ที่พบเห็นบ่อยๆ ได้แก่

โดยรูปแบบ Bullish คือรูปแบบความต่อเนื่องของราคาในขาขึ้น และ Bearish คือรูปแบบความต่อเนื่องของราคาในขาลง

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Mission News Theme by Compete Themes.