Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “ดัชนีเงินเฟ้อ”

Consumer Price Index – CPI คืออะไร

Consumer Price Index (CPI) แปลตรงตัวคือดัชนีราคาผู้บริโภค และ เป็นดัชนีหลักในการชี้วัดสภาพเงินเฟ้อ ของประเทศนั้น…

error: Content is protected !!